BOOTH EXHIBITION & EVENT ORGANIZER

 


 บริการงานจัดงาน event organizer ครบวงจร ได้แก่ จัดนิทรรศการ ออกแบบ โครงสร้าง ( Exhibition Design and Construction ), Light&Sound(เวที แสงสีเสียง) ,งานออกแบบเวที/ บูธ ( Stage Booth Production ), สัมมนาวิชาการ ( Siminar & Conferrence ), เช่าอุปกรณ์จัดงานทุกรูปแบบ สำหรับงานงานอีเว้นท์ และงานนิทรรศการ ( Event & Exhibition )ต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จของคุณ